Gårdeier

Bygget eies av ENTRA ASA.

Entra er en av landets største eiendomsaktører. Det gir trygghet for deg som leietaker.

Entra tilbyr miljøledende og fleksible kontorbygg med sentral beliggenhet og høy kvalitet. Vår forretningside er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer.

Entra har som mål å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. Vi drifter alle våre eiendommer med egne ansatte. Gjennom høy fagkompetanse og tilstedeværelse sørger våre driftsansvarlige for at alle bygg fungerer optimalt.

Store miljøambisjoner

Entra har en målsetning om å være miljøledende i bransjen, og da er vi nødt til å bidra til å redusere vår egen bransjes miljøbelastning. Bygg står for ca 40 prosent av verdens energiforbruk, og ved å redusere energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen. Med effektiv bruk av naturlige ressurser, effektiv livssyklus og fokus på avfallsreduksjon og gjenvinning, skal vi skape attraktive, inkluderende og bærekraftige samfunn.

Sertifiseringer

Vi har over flere år sertifisert våre byggeprosjekter og eksisterende bygg med mål om å oppnå BREEAM Excellent, alternativt BREEAM Very Good. Hvis vi ser på inntekt og verdi har Entra nå en grønn portefølje på 50%. Entra utarbeider klimagassregnskap for sine prosjekter, samtidig har vi stort fokus på fossilfri byggeplass og bruk av fjernvarme under byggeprosjektet.

Store mål mot 2030

Energiforbruket står for ca. 80% av Entras samlede karbonfotavtrykk i drift. Innen 2030 har vi satt som mål å redusere klimagassutslipp fra eiendomsdrift med 70%. For å klare dette må stille høye krav både til oss selv, og til omgivelsene våre, deriblant leverandører. Alle våre viktige leverandører skal blant annet være miljøsertifiserte eller ha en etablert miljøstrategi. De som ikke har det på plass, forplikter seg å levere en miljøstrategi innen 12 måneder fra begynnelsen av et avtaleforhold.

 

Som konsern har Entra en målsetning om å være netto klimanøytrale innen 2030.   

Fremtidens arbeidsplass

Entra leverer strategisk rådgivning som gjør bedrifter rustet til å møte kravene til fremtidens arbeidsplass.

Fremtidens arbeidsplass er optimalt utformet i forhold til bedrifters strategiske målsetninger, og kan på en fleksibel måte endres i takt med raske markedsendringer. For å kunne møte fremtiden må vi dimensjonere og utforme løsninger med riktig fokus på hvordan organisasjonen skal nå sine målsettinger. Vi må være åpne for endring og godt forberedt slik at endringsprosessen blir vellykket.

Å forstå preferansene hos fremtidens arbeidstakere vil skape mer fornøyde og produktive medarbeidere – og trolig betydelig økt inntjening og verdiskapning. For å få til det må vi ha gode prosesser for brukerinvolvering, og slik skape arbeidsplasser tilrettelagt for organisasjonens arbeidsprosesser.

Kontoret må bli et sted der attraktivitet, work-life-balance, trivsel, design og digitalisering står i sentrum. De fysiske lokalene må suppleres med smarte digitale løsninger, som understøtter og forsterker effektiv samhandling og problemløsning.

Å realisere en moderne og fleksibel arbeidsplass gir de ansatte grunnlaget til å utføre sitt arbeid med kvalitet, kreativitet og effektivitet. Når fremtidens arbeidsplass skal defineres og arbeidsprosesser endres, trengs det ofte faglig støtte på tvers av organisasjonene. Både ledelsen og de ansatte bør involveres for å skape aktiv deltagelse gjennom hele endringsreisen.

Med mange års erfaring og sterk kompetanse, kan Entra gi deg kunnskapen som bringer din bedrift inn i fremtiden.

Kontakt oss